इयत्ता १ ली ते १० वी सर्व विषयांवरील टेस्ट
बोधकथा रोजचा परिपाठ
१ ली २ री ३ री ४ थी ५ वी ६ वी ७ वी ८ वी ९ वी १० वी
आकारिक चाचणी 2 संकलित चाचणी 1 संकलित चाचणी २ वर्णनात्मक नोंदी स्कॉलरशिप सराव पेपर प्रश्नमंजुषा ५ वी स्कॉलरशिप ८ वी स्कॉलरशिप परिपाठ प्रमाणपत्र Groups Apps

(चार+ तीन) अंकी बेरीज (हातचा)

(चार + तीन) अंकी बेरीज (हातचा )

प्रश्न तयार होत आहेत. थोडी प्रतीक्षा करा.

सरावासाठी वेगेवगळे संच दिले आहेत. एक एक संच निवडून सराव करता येईल.

Post a Comment

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال